Jakże ważna jest dla odnowy wszystkich stanów, zwłaszcza kapłanów, i dla nawrócenia błędnowierców i niewierzących, szczególna cześć do Ducha Świętego.